Etiske regler

A. Målsætning
Ethvert medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation er forpligtet til at drive sin virksomhed i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik, og udføre sit hverv det være sig køb/salg, vurdering, udleje m.v. på en etisk forsvarlig måde, uanset der ikke findes skrevne regler herfor.

Det er således medlemmets pligt at overholde og holde sig orienteret om de til enhver tid gældende love og bekendtgørelser, der vedrører såvel de branchemæssige som de almindelige, generelle forhold i forbindelse med udøvelse af sin virksomhed. Ethvert medlem er forpligtet til i øvrigt at opføre sig på en sådan måde, at vedkommende findes egnet til at være medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation.

B. Forholdet til kolleger og klienter
Alle medlemmer bør i deres forhold til kollegerne optræde på en måde, der ud fra en redelig og sømmelig betragtning ikke virker imod almindelig god forretningsførelse. Der skal under almindelige konkurrencemæssige betingelser vises hensyn og forståelse over for kollegerne, således at uoverensstemmelse så vidt muligt undgås. Hvis et medlem ønsker at rette henvendelse til en kollegas klient, f.eks. med henblik på, at få klientens ejendom til salg, da skal de lovgivningsmæssige begrænsninger for en sådan henvendelse respekteres. Ved oprettelse af et kommisionsforhold, hvor det vides eller burde være bekendt, at der forud har bestået et kommisionsforhold til en anden registreret ejendomsmægler, da skal medlemmet i videst muligt omfang sikre sig, at det tidligere kommisionsforhold er ophørt. Alternativt kan medlemmet give meddelelse om det nye kommisionsforhold til den tidligere kommisionshaver. Klienten skal orienteres om, at såfremt der indgås flere kommisionsaftaler, vil dette medføre ekstra omkostninger for klienten..

C. Forholdet til Ejendomsmæglernes Landsorganisation
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde og holde sig orienteret om EL´s til enhver tid gældende regler og vedtægter, ligesom det er medlemmets pligt at overholde og holde sig orienteret om foreningens lovlige beslutninger og vedtagelser der fastsættes af foreningens bestyrelsen. Såfremt et medlem har kendskab til at et andet medlem ikke overholder foreningens Etiske regler, er det medlemmets pligt at kontakte det andet medlem for at gøre opmærksom på forholdet. Fortsætter overtrædelsen, skal forholdet indberettes til sekretariatet. Bestyrelsen kan pålægge et medlem at overholde foreningens regler, og såfremt medlemmet efter skriftlig advarsel stadig ikke overholder reglerne, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Ejendomsmæglernes Landsorganisation – EL & GELO

Bredgade 5A
4653 Karise

Tlf.nr.: 2087 2823
Mailadresse: info@elo-maegler.dk


CVR 86939754

© Copyright – All rights reserved.

Til top