Skip to main content

Etiske regler for medlemmer af Ejendomsmæglernes Landsorganisation

A. Målsætning

1. Ethvert medlem af Ejendomsmæglernes Landsorganisation er forpligtet til at drive sin
virksomhed i overensstemmelse med god ejendomsmæglerskik, og udføre sit hverv –
det være sig køb, salg, vurdering, udlejning, køberrådgivning mv. – på en etisk
forsvarlig måde, uanset at der ikke findes skrevne regler herfor.

2. Det er således medlemmets pligt at overholde og holde sig orienteret om de til enhver
tid gældende love og bekendtgørelser, der vedrører såvel de branchemæssige som de
almindelige, generelle forhold i forbindelse med udøvelse af sin virksomhed.

3. Ethvert medlem er forpligtet til i øvrigt at opføre sig på en sådan måde, at
vedkommende findes egnet til at være medlem af Ejendomsmæglernes
Landsorganisation.


B. Forholdet til kolleger og klienter

1. Alle medlemmer bør i deres forhold til kollegerne optræde på en måde, der – ud fra en
redelig og sømmelig betragtning – ikke virker imod almindelig god forretningsførelse.
Der skal under almindelige konkurrencemæssige betingelser vises hensyn og forståelse
over for kollegerne, således at uoverensstemmelse så vidt muligt undgås.

2. Det er ikke tilladt at rette direkte henvendelse til en kollegas klient, hvor
klientforholdet er eller burde være den pågældende bekendt. Dette gælder dog ikke
almindelige konkurrencemæssige tiltag såsom generel markedsføring, generel direct
mail eller lignende.

3. Ved oprettelse af et kommissionsforhold, hvor det vides eller burde være bekendt, at
der forud har bestået et kommissionsforhold til en anden registreret ejendomsmægler,
skal man i videst muligt omfang sikre sig, at det tidligere kommissionsforhold er
ophørt, eller at der gives meddelelse om det nye kommisionsforhold til den forrige
kommisionshaver.

4. Såfremt et kommisionsforhold er udløbet, eller opsagt efter gældende regler, og der
umiddelbart efterfølgende er oprettet sædvanligt kommisionsforhold med en registreret
ejendomsmægler, skal det nye kommisionsforhold respekteres.

C. Forholdet til Ejendomsmæglernes Landsorganisation (EL)

1. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde og holde sig orienteret om EL´s til enhver
tid gældende regler og vedtægter, ligesom det er medlemmets pligt at overholde og
holde sig orienteret om foreningens lovlige beslutninger og vedtagelser der fastsættes
af foreningens bestyrelse.

2. Såfremt et medlem har kendskab til, at et andet medlem ikke overholder foreningens
Etiske regler, eller gældende lovgivning, er det medlemmets pligt at kontakte det
pågældende medlem for at gøre opmærksom på forholdet.
Fortsætter overtrædelsen, er det medlem der har kendskab til overtrædelsen, forpligtet
til at indberette forholdet til sekretariatet. Ved forsømmelse heraf, risikerer begge
medlemmer eksklusion af foreningen.

3. Kommer det til bestyrelsens kendskab, at der er medlemmer der ikke overholder
foreningens regler, og medlemmet efter en påtale, fortsat ikke overholder reglerne, kan
bestyrelsen ved simpelt flertal ekskludere medlemmet.

4. En medlemsvirksomhed, hvor indehaver ikke selv er registreret mægler og ej heller har
en ansat registreret ansvarlig mægler, må udelukkende benytte et andet personligt
medlem af foreningen, som ansvarlig mægler. Der må aldrig benyttes en ansvarlig
mægler, der ikke er medlem af EL.
Såfremt en ejendomsmægler der er omfattet af EL’s forsikringsordning, påtager sig
arbejde for en anden ejendomsmæglervirksomhed (der skal være medlem i EL) end det
der oprindeligt er oplyst til sekretariatet, påhviler det både
ejendomsmæglervirksomheden OG ejendomsmægleren, at meddele forholdet til
sekretariatet.

5. En registreret ejendomsmægler, der er omfattet af EL’s forsikringsordning – uanset om
denne er indehaver eller ansat, må på intet tidspunkt indgå et samarbejde med en
ejendomsmæglervirksomhed, der ikke er medlem i EL.

6. En medlemsvirksomhed er til enhver tid forpligtet til at underrette sekretariatet om
ændringer i virksomhedens medarbejdere. Oplysning om nyansatte/tilknyttede
medarbejdere skal ske senest på tidspunktet for påbegyndelse af forholdet. Ophør af
ansættelsesforhold skal der gives oplysning om senest løbende måned + 30 dage før
forholdets afslutning.

D. Bestyrelsesmedlemmer i EL & GELO

1. Som bestyrelsesmedlem af EL eller GELO har man et skærpet ansvar, for at overholde
gældende lovgivning, foreningens vedtægter og etiske regler.

2. Forsømmer et bestyrelsesmedlem sit skærpede bestyrelsesansvar, kan den øvrige
bestyrelse træffe beslutning om eksklusion af foreningen i henhold til foreningens
vedtægter. En evt. eksklusion skal dog kunne lægges til grund i forsættelig
overtrædelse.